Работно време: 12:00-22:00 Телефон за поръчки: 088 345 6667 Aдрес: София, Студентски град, Търговски център Ню-Авеню English

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА сайта sushi-street.bg

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между ФИРМА, наричано по-долу "СОБСТВЕНИКЪТ" - уеб сайт sushi-street.bg наричан по-долу "САЙТЪТ",от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн sushi-street.bg (наричани по-долу Потребители), от друга.

"СОБСТВЕНИКЪТ" е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК ............, съсседалище и адрес на управление: ............

"СОБСТВЕНИКЪТ"ЕООД е регистрирано като администратор на лични данни и притежава Удостоверениеза администратор на лични данни № ……………..

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условияпреди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта "САЙТЪТ"(наричани за краткост Услуги). С визуализирането на "САЙТЪТ" всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на "СОБСТВЕНИКЪТ" и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от "СОБСТВЕНИКЪТ", като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие(за) сключването на поръчка - договор между Потребителя и "СОБСТВЕНИКЪТ".


ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1 Услугите, предоставяни от "СОБСТВЕНИКЪТ"на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Чл. 2. "СОБСТВЕНИКЪТ" e електронен магазин,  достъпен на сайта "САЙТЪТ", чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за услуга,  покупко-продажба и доставка на предлаганите от "СОБСТВЕНИКЪТ" стоки.


ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ.ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 3 (1) "СОБСТВЕНИКЪТ" идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на "САЙТЪТ"и на IP адреса на Потребителя.

(2) "СОБСТВЕНИКЪТ" има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация.Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, адрес, телефон,  имейл както и всяка друга информация,която лицето предоставя доброволно при регистрацията.  Информацията включва и всяка друга,  която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от "СОБСТВЕНИКЪТ".

Чл. 4 (1) "СОБСТВЕНИКЪТ" полага дължиматагрижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известнапо повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен вслучаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия натрети лица.

(2). В регистрационната форма, попълвана отПотребителя при регистрацията, "СОБСТВЕНИКЪТ" обозначава задължителнияили доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ запредоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условияПотребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана попредвидения в тях ред.

(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай,че за “"СОБСТВЕНИКЪТ" възникне задължение да предостави личната информацияза Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащотозаконодателство.

Чл. 5 (1) "СОБСТВЕНИКЪТ" събира и използваинформацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както иза предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни илиплатени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателноизброени и не пораждат задължения за "СОБСТВЕНИКЪТ".

(2) С приемането на настоящите Общи условияПотребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите нанастоящия договор и директния макретинг.

Чл. 6 (1) Потребителят може дасе регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време(on-line) в Интернет на сайта на "СОБСТВЕНИКЪТ", да изрази съгласие снастоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.

(2) Чрез натискане на виртуалниябутон "Регистрация", имащо силата на писменопотвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление посмисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с коетодекларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава даги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на "СОБСТВЕНИКЪТ",чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможнонеговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството наелектронен документ по смисъла на цитирания закон. "СОБСТВЕНИКЪТ" можеда съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както ивсяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане наелектронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникванена правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет насайта на “"СОБСТВЕНИКЪТ" по начин, който позволява неговото съхраняване ивъзпроизвеждане.

(3) При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъж eн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на "СОБСТВЕНИКЪТ" данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни,пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни “"СОБСТВЕНИКЪТ" има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите,както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

Чл. 7 (1) При регистрацията си Потребителятполучава уникално потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпнипрез уебсайта на "СОБСТВЕНИКЪТ".

(2) Потребителското име, с което Потребителят серегистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретнотопотребителско име в рамките на електронния магазин на "СОБСТВЕНИКЪТ".

(3) Регистриращият в качеството си на представителна юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираното от него дружество-потребител. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на уеб сайта на "СОБСТВЕНИКЪТ".

(4) Потребителят е длъжен да полага всички грижи ида предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно "СОБСТВЕНИКЪТ" в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

Чл. 8 (1) Потребителят има право на достъп в режимon-line до услугите, предоставяни чрез сайта на "СОБСТВЕНИКЪТ", приспазване на условията и изискванията за достъп, определени от "СОБСТВЕНИКЪТ".За да може да ползва услугите, Потребителят следва да въведе потребителското сииме и парола.

(2) Потребителят има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.


ПОРЪЧКА

Чл. 9 (1) Потребителите използват интерфейса науебсайта на "СОБСТВЕНИКЪТ", за да сключват договори с "СОБСТВЕНИКЪТ"за предлаганите стоки и услуги в електронния магазин.

(2) Договорът за покупко-продажба на стока или за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от по телефон или имейл "СОБСТВЕНИКЪТ".

(3) При липса на наличност от дадена стока или невъзможностза извършване на дадена услуга"СОБСТВЕНИКЪТ" си запазва правото да откажепоръчката.

Чл. 10 (1) След избиране на една или повече стокиили услуги, предлагани на уебсайта на "СОБСТВЕНИКЪТ",Потребителят трябва да добави същите всписъка си със стоки или услуги за покупка.

(2) Необходимо е Потребителят да предостави данниза извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената,след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин.

(3) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

 

ЦЕНИ

Чл. 11 (1) Цените на продуктите, предлагани вонлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на "СОБСТВЕНИКЪТ" къммомента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

(2) Цените на продуктите включват ДДС, в случаите,в които е предвидено начисляването му.

Чл. 12 "СОБСТВЕНИКЪТ" си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

Чл. 13 (1) "СОБСТВЕНИКЪТ" може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от "СОБСТВЕНИКЪТ".Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принципили в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

(2) Различните видове отстъпки не могат да секомбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока/услуга.

 

ПЛАЩАНЕ

Чл. 14 Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената,обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка,приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

(2) Ако Потребителят избере опцията за доставка скуриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчанитеартикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

Чл. 15 Ако Потребителят избере метод на плащане,включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава третастрана.

Чл. 16 "СОБСТВЕНИКЪТ" не носи отговорност,ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги,не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат дабъдат вменени във вина на "СОБСТВЕНИКЪТ".

 

ДОСТАВКА

Чл. 18 (1) Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на "САЙТЪТ"

(3) Преди изпращане на поръчаната стока, "СОБСТВЕНИКЪТ"има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с целуточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

  (4) "СОБСТВЕНИКЪТ" не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Чл. 19 Доставката се извършва в сроковете, описани всайта.. При извънредни обстоятелства "СОБСТВЕНИКЪТ" си запазва правотода удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

Чл. 20 Поръчаните стоки се доставят срещу подпис,като по-големите пратки (по преценка на куриера) се доставят до входа на сградата, вместо до входната врата на жилището.

Чл. 21 Потребителят е длъжен да прегледа стоката вмомента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия,липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката еприета без възражения.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 37(1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси,разположени на уебсайта на "СОБСТВЕНИКЪТ" (включително наличните базиданни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права,принадлежат на "СОБСТВЕНИКЪТ" или на съответно указаното лице,преотстъпило правото на ползване на "СОБСТВЕНИКЪТ", и не могат дабъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото,както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върхуресурсите на "СОБСТВЕНИКЪТ", "СОБСТВЕНИКЪТ" има правото дапретендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

(3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не можеда възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява подруг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на "СОБСТВЕНИКЪТ".

Чл. 38 (1) "СОБСТВЕНИКЪТ"се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя занормален достъп до предоставяните услуги.

(2) "СОБСТВЕНИКЪТ"си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. "СОБСТВЕНИКЪТ"има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационниресурси и материали, публикувани в сайта си.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НАДОГОВОРА

Чл. 39 (1) Освен в случаите, предвидени внастоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и припреустановяване на дейността на "СОБСТВЕНИКЪТ" или прекратяване на поддържането на уеб сайта му.

Чл. 40 Извън посочените по-горе случаи всяка отстраните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмичнопредизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията подоговора.

Чл. 41 Писмената форма на договора се счита спазенас изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електроненбутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителяили отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкотоизявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъдевъзпроизведено.

 

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Чл. 42 Органите, регулиращи дейността на "СОБСТВЕНИКЪТ"са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД),  със следните координати:

За КЗП:

Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti

тел: 0700111 22

email: info@kzp.bg

адрес:гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

За КЗЛД:

Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

тел:02/91-53-518

email: kzld@cpdp.bg

адрес:София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2

 

СПОРОВЕ

Чл. 43(1) Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на /http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

(2) Алтернативното решаване на спорове /АРС/ междупотребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство надоброволен принцип.

(3) Общите помирителни комисии съдействат запостигането на споразумение между потребители и търговци при спорове задоговори за продажба на стоки и предоставяне на услуги,

(4) Общите помирителни комисии са определени нарегионален признак, а компетентна да решава спорове между "СОБСТВЕНИКЪТ" и Потребител е

Обща Помирителна комисия към Комисията за защита напотребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София,Софийска област, област Кюстендил и област Перник;

(5) Консолидирания списък на признатите органи заАРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите наhttps://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

 

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 44 Страните декларират, че, в случай че някоя/иот клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, тованяма да влече недействителност на целия договор или на другинегови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните нормина закона или установената практика.

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 45 (1) "СОБСТВЕНИКЪТ" се задължава дауведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневенсрок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейладрес. (т.е. всичкипотребители регистрирани с имейл така ли? Дори например само да смени куриерската фирма с която извършва доставките.

(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право,Потребителят следва да уведоми "СОБСТВЕНИКЪТ" в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.

(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита,че изменението е прието от Потребителя без възражения.

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 46 По всички неуредени от настоящите Общиусловия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Открийте ни във facebook